Innertouching

Elke LVNT-therapeut is op grond van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor de cliënten.
Mocht u in mijn praktijk ergens een klacht over hebben, dan proberen we daar in eerste instantie samen uit te komen.
Lukt dat niet dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de LVNT: Liendertseweg 112-2, 3815 BJ Amersfoort. Telefoon: 033 – 472 60 03. Of via de mail: info@LVNT.nl
De LVNT is collectief aangesloten bij de gespecialiseerde geschilleninstantie, de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Zie: www.scag.nl
Bovendien valt elke RBCZ geregistreerde therapeut onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Zie: www.RBCZ.nu

De Wet op de Geneeskundige Behandel, Overeenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van een patiënt/cliënt.
Zo staat in deze wet dat patiënten/cliënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling.
Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt/cliënt, het inzagerecht van mensen in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van hen die dat niet zelf kunnen beslissen.
Toevoegen: Met elke cliënt wordt een eigen privacyverklaring opgesteld en samen met de therapeut ondertekend. (of iets van die strekking)
Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden.
In dat dossier worden opgenomen: de personalia, de klacht en de hulpvraag, de anamnese (medische achtergronden), eventuele geneesmiddelen die worden gebruikt en mogelijk eerder geprobeerde aanpakken.
De cliënt en ook diens nabestaanden, hebben te allen tijde recht op inzage van het dossier.
Deze gegevens worden, volgens de AVG-richtlijnen (Algemene Verordening Gegevens-bescherming)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst)

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling voetreflexmassage’
  • De kosten van het consult